Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Apolloniusz Rodyjski (Apollonius Rhodius), Argonautyka, Filomata, 1938, 100, przeł. Witold Klinger, s.434-437.