Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Amielańczyk Krzysztof, Eusebius "Historia Ecclesiastica" 4, 9. Prawo rzymskie w obronie prześladowanych chrześcijan?, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.7-27.

Amielańczyk Krzysztof, Głos cesarza Hadriana w sprawie "s. c. Silanianum", Zeszyty Prawnicze , 6, 1, 2006, s.9-25.

Amielańczyk Krzysztof, Laudacja na cześć Profesora Marka Kuryłowicza z okazji 70. rocznicy urodzin, Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss.15-18.

Amielańczyk Krzysztof, Lex Cornelia de sicariis et veneficis, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 43, 1996, s.273-296.

Amielańczyk Krzysztof, O rzymskim pochodzeniu zasady "nemo plus iuris..." i jej aktualności we współczesnym prawie polskim, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. Wojciech Witkowski, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss.503-517.

Amielańczyk Krzysztof, Środki przeciwdziałania unikania odpowiedzialności karnej w prawie rzymskim epoki pryncypatu, Czasopismo Prawno - Historyczne, 59, 2007, 2, s.45-68.

Amielańczyk Krzysztof, Twórcza interpretacja "legis Corneliae de sicariis et veneficis" przez Hadriana i jurysprudencję cesarską, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.23-40, dlibra.bg.uwm.edu.pl.

Amielańczyk Krzysztof, Ustawodawstwo Korneliusza Sulli na rzecz restauracji republiki i zaprowadzenia porządku publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 38, 1991, s.1-14.

Amielańczyk Krzysztof, Vim vi repellere licet. Kilka uwag na temat genezy prawa do obromy koniecznej w prawie rzymskim, Palestra, 11-12(611-612), 53(2008), s.109-119.

Amielańczyk Krzysztof, Zmierzch ius vitae necisque (z badań nad prawodawstwem karnym cesarza Hadriana), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 54-55, 2007-2008, s.7-24.